Algemene Voorwaarden

1. Algemeen;

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en de klant waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Beautysalon;
De beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomst de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond en op grond van de op dat betekende stand der wetenschap. De Beautysalon zal zoveel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken;
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de beautysalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan de beautysalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De beautysalon moet verhindering voor de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor een afspraak aan de klant melden.

4. Betaling;
De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy;
De klant voorziet de beautysalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de beautysalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de klant in op een geautomatiseerd systeem en op de klantenkaart. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Persoonlijke Gegevens.

6. Geheimhouding;
De beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid;
De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de beautysalon medewerker is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie;
De beautysalon geeft de klant 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien;
De klant andere producten dan de door de medewerker van de beautysalon geadviseerde producten heeft gebruikt
De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd
De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
De klant de producten niet volgens advies heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal;
De beautysalon heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten;
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon. De beautysalon moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeen gekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk zichtbaar maakt. Indien de beautysalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever

11. Behoorlijk gedrag;
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijk waarschuwen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van de beautysalon het recht de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht;
Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds daarvan toepassing en bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Blijf op de hoogte